Legislația privind autorizarea lucrărilor de construcții a fost modificată, recent, prin Legea nr. 193/2019 ce aduce modificări Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție. Modificările se referă la anumite lucrări de construcții și la termenul în care vor fi eliberate certificatele de urbanism.

Potrivit noului act normativ, nu mai este necesară emiterea avizului pentru serviciile deconcentrate ale autorităților centrale privind protecția sănătății populației pentru următoarele categorii – cu excepția situațiilor speciale de derogare de la normele prevăzute de lege în care este nevoie de un studiu de evaluare a impactului asupra sănătății populației:

  • Construirea de anexe gospodărești;
  • Construirea de împrejurimi;
  • Construirea, reabilitarea, extinderea și consolidarea de locuințe unifamiliale.

Nu este necesară emiterea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului în cazul următoarelor categorii de lucrări:

  • Construirea de locuințe unifamiliale;
  • Consolidări de imobile existente;
  • Construirea de anexe gospodărești (excepție făcând cele cu destinație – creșterea animalelor);
  • Construirea de împrejmuiri;
  • Dezmembrări, comasări de terenuri.

Potrivit actului normativ, nu este necesară nici emiterea avizului Comisiei Tehnice de Circulație pentru locuințele unifamiliale situate pe străzi de categoria II și III și care nu sunt în zona de intersecție cu sens giratoriu.

Certificatul de Urbanism

În ceea ce privește certificatul de urbanism, acesta se eliberează în maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Este necesar să se menționeze în mod obligatoriu scopul emiterii acestui document.

Totodată, autoritățile administrației publice locale au obligația de a acorda în termen de 10 zile lucrătoare suport tehnic de specialitate autorităților în procesul  de emitere a certificatului de urbanism pentru stabilirea cerințelor urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcție de amplasament și de specificul acestuia.

Acest document poate fi emis și în format digital și trimis solicitantului prin poșta electronică – dacă solicitantul și-a exprimat acordul în acest sens prin cererea-tip de emitere a certificatului de urbanism.

În cazul în care lucrările pentru care s-a emis autorizația nu s-au finalizat în termenul prevăzut, se va putea elibera o nouă autorizație de construcție, ce va avea în vedere stadiul fizic al realizării lucrărilor autorizate la data solicitării, pentru continuarea lucrărilor cu respectarea prevederilor documentației pentru autorizarea lucrărilor, fără a fi nevoie de un nou certificat de urbanism și fără obținerea unor noi avize sau acorduri eliberate de instituțiile abilitate.

Pentru întreruperea execuției lucrărilor pe o perioadă ce depășește durata de execuție înscrisă în autorizația de construire sau desființare, fără aplicarea măsurilor de conservare, continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea realiza dacă există o documentația tehnică întocmită în conformitate cu raportul de expertiză tehnică a lucrărilor executate privind respectarea cerințelor fundamentale aplicabile.